Mapa zasadnicza

e-geodeta.com»artykuly»Mapa zasadnicza
Mapa zasadnicza to podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne. Jest ona bardzo ważnym elementem odgrywającym rolę w prowadzeniu jednolitej dokumentacji geodezyjnej dla całego kraju. Z pojęciem mapy zasadniczej możemy się spotkać podczas starania się o pozwolenie na budowę bądź starając się rozpocząć procedurę podziału nieruchomości. Czym jest i do czego służy mapa zasadnicza? Przeczytaj poniższy artykuł a nie tylko dowiesz się, co to jest mapa zasadnicza, lecz również poznasz jej oznaczenia i sposoby wykorzystania.

Co to jest mapa zasadnicza?


Mapa zasadnicza uważana jest za podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne kraju. Jej pojęcie, przeznaczenia i funkcje określone zostały w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Instrukcji K-1 posiadającą formę rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 marca 1999 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mapa zasadnicza to kartograficzne opracowanie wielkoskalowe, które zawiera aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych i elementach ewidencji gruntów, budynków a także nadziemnych, naziemnych i podziemnych sieci uzbrojenia terenu. Popularne rozumienie definicji mapy zasadniczej opiera się natomiast na dwóch elementach. Jest to przede wszystkim mapa podstawowa, która stanowi bazę dla innych opracowań kartograficznych. Dodatkowo mapa zasadnicza obejmuje swoim zasięgiem terytorium całego kraju.  Mapy zasadnicze są własnością państwa, a za ich prowadzenie powierzone jest starostwom powiatowym i ma postać zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Należy zaznaczyć, że za zgodą właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego prowadzenie mapy zasadniczej powierzone być może gminie. Po co prowadzona jest mapa zasadnicza? Służy ona przede wszystkim celom gospodarczym, planistycznym, ewidencyjnym i strategicznym. To właśnie na jej bazie tworzone są komercyjne opracowania kartograficzne. Wskazać tu należy chociażby zależność między mapą zasadniczą a mapą do celów projektowych. Otóż okazuje się, że mapka do celów projektowych powstaje na kanwie mapy zasadniczej, która pobierana jest z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Inna jest natomiast zależność między mapą zasadniczą a ewidencyjną. Mapa zasadnicza posiada znaczenie szerszy zakres treści, ponieważ obejmuje ona wiadomości dotyczące ewidencji gruntów i budynków, ukształtowania i zagospodarowania a także uzbrojenia terenu. W przypadku odczytywania mapy ewidencyjnej posiadamy wyłącznie informacje na temat ewidencji budynków i gruntów.

Mapa zasadnicza oznaczenia


Oznaczenia stosowane w mapie zasadniczej są dość skomplikowane i początkowo trudne do odczytania dla laika. Wszystkie informacje na temat oznaczeń używanych w mapach zasadniczych znaleźć można w wspomnianej już instrukcji K-1. Znaczący jest nie tylko kolor, ale również grubość stosowanych linii. Pierworys mapy zasadniczej posiada kolor czarny, natomiast kontury klasyfikacji gruntu oznaczane są barwą zieloną. Sieć wodociągowa posiada kolor niebieski, gazowa żółty, telekomunikacyjna pomarańczowy, elektroenergetyczna czerwony. Mapa zasadnicza legenda to przede wszystkim usystematyzowany i ograniczony do minimum opis, dlatego na mapie znajdziemy szereg skrótów takich jak np. bud.podz.-budowlne podziemne, ch.-chodnik, jez.-jezioro, ł.-łąka, Ls-i-las iglasty. Kolejnym elementem legendy mapy zasadniczej są znaki umowne. W ten sposób oznaczone są punkty osnowy geodezyjnej, granice działki czy krawędzie przewodów podziemnych.