Podział nieruchomości

e-geodeta.com»artykuly»Podział nieruchomości
Pojęcie podziału nieruchomości występuje w kilku dziedzinach. Z tego względu jego definicje różnią się w zależności od tego, czy mówimy o podziale nieruchomości w ujęciu cywilno-prawnym, wieczystoksięgowym czy administracyjno-prawnym. W oparciu o ujęcie administracyjno-prawne  podział nieruchomości definiowany jest jako określenie w dotychczasowych granicach nieruchomości innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntów wchodzących w jej skład bez wprowadzania zmiany jej dotychczasowego właściciela. W takim przypadku mamy do czynienia z podziałem geodezyjnym. Należy zaznaczyć, że podział geodezyjny nieruchomości dotyczy jedynie  gruntów, a rozumienie nieruchomości tożsame jest z tym określonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Podział geodezyjny nieruchomości rolnej


Podział geodezyjny nieruchomości składa się z kilku etapów. Dodatkowo z innych procedur składa się podział działki budowlanej niż podział nieruchomości rolnej albo leśnej. W przypadku geodezyjnego podziału gruntów leśnych i rolnych mamy do czynienia z tzn. podziałem uproszczonym, ponieważ do jego przeprowadzenia nie jest wymagana decyzja administracyjna. Z tego względu podział działki rolnej i leśnej trwa krócej niż geodezyjny podział nieruchomości budowlanej.  W jaki sposób przeprowadzany jest podział geodezyjny działki rolnej? Na początku warto określić, czym jest działka rolna. Działki rolne i leśne to grunty, które w miejscowym planie zostały przeznaczone na cele rolne lub leśne albo są one wykorzystywane na te cele, jeżeli w danej gminie nie ma miejscowego planu. Nie jest możliwe jednakże wydzielenie działki mniejszej niż 0,3 ha, chyba że wydzielona działka zostanie przyłączona do działki sąsiedniej. W przypadku podziału nieruchomości rolnej firma geodezyjna wykonuje pracę w kilku etapach. Pierwszym z nich jest przygotowanie projektu podziału. Następnie określane są granice działki podlegającej podziałowi, co pozwala z kolei na wyznaczenie granic nowych działek. Sporządzenie operatu geodezyjnego, który zostanie przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest etapem poprzedzającym przekazania dokumentów, na podstawie których wprowadzane są zmiany w księgach wieczystych. Obok dokumentacji sporządzonej przez uprawnionego geodetę niezbędne do przeprowadzenia nieruchomości rolnej i leśnej jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy bądź zaświadczenia o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumenty te wydawane są na wniosek zainteresowanego przez organy urzędu gminy.

Podział działki budowlanej


Bardziej skomplikowany jest podział działki na mniejsze w przypadku nieruchomości budowlanych. Po pierwsze geodeta musi stworzyć wstępny projekt podziału nieruchomości, który następnie załączony jest razem z takimi dokumentami jak: akt własności, wypis z rejestru gruntów i kopiami mapy ewidencyjnej do wniosku. W przypadku, gdy plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego nie określa zasad podziału nieruchomości do wniosku należy dołączyć również decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Następnie kompletny wniosek rozpatrywany jest przez wójta (burmistrza, prezydenta), który  w formie postanowienia wydaje opinię na temat zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego. Jest to zielone światło dla określenia przez geodetę granic działki budowlanej, która podlega podziałowi. Po okazaniu granic i sporządzeniu protokołu z przyjęcia granic nieruchomości do podziału geodeta sporządza projekt podziału z operatem technicznym. Tak przygotowany projekt jest przedkładany do zatwierdzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta), który w formie decyzji administracyjnej zatwierdza zaproponowany projekt podziału. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji oraz jej uprawomocnieniu się firma geodezyjna wyznacza w terenie nowe punkty graniczne sporządzając odpowiedni protokół. Następnie geodeta przekazuje nieruchomości budowlanej wszystkie niezbędne dokumenty, na podstawie których dokonywane są zmiany w księdze wieczystej.

Ile trwa podział działki?
Zwykle czas realizacji tej usługi geodezyjnej waha się między kilkoma tygodniami a kilkoma miesiącami. Istnieje wiele czynników, które podział nieruchomości budowlanej mogą znaczenie wydłużyć. Przykładem takiej sytuacji jest brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenie przez gminę przystąpienia do jego utworzenia. W takiej sytuacji podział nieruchomości zostaje zawieszony nawet na pół roku.

Ile kosztuje podział działki? Cena każdorazowo ustalana jest przez danego geodetę. Czynniki warunkujące koszt wykonania podziału związane są z tym, z jakim rodzajem nieruchomości mamy do czynienia, jaki jest stopień skomplikowania podziału a także, w jakim regionie położona jest nieruchomość.