Uprawnienia geodezyjne

e-geodeta.com»artykuly»Uprawnienia geodezyjne
W celu wykonywania pracy geodety niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Po uwolnieniu do zawodu geodety sposób ich pozyskiwania odbywa się w dwóch trybach w zależności od zakresu uprawnień. Dlaczego warto dowiedzieć się czym są i jakim trybie przyznawane są uprawnienia? Jest to kwestia istotna nie tylko dla przyszłych geodetów, którzy już dzisiaj obmyślają swoją ścieżkę zawodową. Wiedza ta przydatna jest także dla klientów firm geodezyjnych. Bardzo często przeglądając strony internetowe, wyszukiwarki albo reklamy firm świadczących usługi geodezyjne znaleźć możemy w ofercie wskazanie na zakres przeprowadzanych prac numer posiadanych uprawnień. Niestety takie informacje nie są wystarczające zwłaszcza, jeżeli potencjalnym klientem jest osoba nie posiadająca dotychczas doświadczenia związanego z geodezją.

Co to są uprawnienia geodezyjne?


Uprawnienia geodezyjne to nic innego jak uprawnienia zawodowe pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Szczegółowa definicja uprawnień geodety, opierająca się na samodzielnym wykonywaniu funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii określona została w ustawie z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Geodeta uprawniony może między innymi kierować pracami czy wykonywać czynności rzeczoznawcy z prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Więcej na temat samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii znaleźć można w rozdziale 8, art. 42 wskazanej ustawy. Należy dodatkowo zaznaczyć, że uprawnienia zgodnie z obowiązującym prawem geodezyjnym podzielone zostały na 7 zakresów. Uprawnienia 1 to pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; 2 to rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; 3 to geodezyjne pomiary podstawowe, 4- geodezyjna obsługa inwestycji, 5- geodezyjne urządzanie terenów leśnych i rolnych, 6- redakcja map, 7- fotogrametria i teledetekcja. W jaki sposób zdobywane są uprawnienia w geodezji?

Uprawnienia geodezyjne wymagania


Uprawnienia w geodezji i kartografii nadawane są przez Głównego Geodetę Kraju na wniosek osoby zainteresowanej. Przed sierpniem 2013 roku wszystkie uprawnienia zdobywane były w podobnej procedurze. Dopiero deregulacja zawodu geodety zwolniła w przypadku uprawnień zakresu 3, 6 oraz 7 ze zdawania egzaminu państwowego. Jednocześnie nałożyła jednak obowiązek wpisu do rejestru dokonywanego na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień. Dodatkowo zdobycie uprawnień wymaga posiadania wykształcenia technicznego średniego lub wyższego z zakresu geodezji i kartografii oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Geodetą uprawnionym w żadnym zakresie nie może zostać również osoba, która była karana za określony w ustawie katalog przestępstw. Zdobycie uprawnień zawodowych możliwe jest wyłącznie po odbyciu praktyki. Długość jej trwania zależna jest od poziomu wykształcenia oraz zakresu uprawnień. Uprawnienia, które ujęte zostały w ustawie deregulacyjnej są wymagają odbycia krótszej praktyki niż ma to miejsce w przypadku pozostałych zakresów.