Deregulacja zawodu geodety

e-geodeta.com»artykuly»Deregulacja zawodu geodety
W ostatnim czasie bardzo duże zamieszanie w mediach wywołała kwestia deregulacji zawodów. Okazuje się, że w Polsce dotychczas istniało 380 zawodów, których wykonywanie w związku z istniejącymi dotychczas przepisami prawa było znacznie bardziej utrudnione niż ma to miejsce dzisiaj. Uwalnianie dostępu do poszczególnych zawodów ma się odbywać w III transzach. Pierwsza z nich miała miejsce 23 sierpnia 2013 roku. Niektóre przepisy ustawy wchodzą jednak w życie dopiero 1 stycznia 2014 r. W I transzy uwalniania dostępu do wykonywania zawodów znalazł się również zawód geodety. Na czym polega deregulacja zawodu geodety? Co to oznacza dla rynku usług geodezyjnych oraz jakie zmiany będą mogli odczuć klienci? Jeżeli interesuje cię geodezja z powodów czysto zawodowych bądź też potrzebujesz skorzystać z oferty firmy geodezyjnej przeczytaj artykuł, a dowiesz się więcej na temat deregulacji zawodu geodety.

Zawód geodety


Wykonywanie każdego zawodu związane jest z posiadaniem odpowiednich umiejętności. W przypadku zawodu geodety same umiejętności nie są jednak wystarczające. Niezbędne są tutaj również potwierdzone odpowiednimi dokumentami kwalifikacje. Zawód geodeta związany jest z koniecznością posiadania wykształcenia technicznego średniego bądź wyższego z zakresu geodezji i kartografii. Geodetą może być zatem zarówno technik geodezji jak i osoba, która ukończyła studia wyższe. Przed deregulacją zawodów posiadanie uprawnień poprzedzone było odbyciem praktyki zawodowej, zdaniem egzaminu oraz przedstawieniem zaświadczenia o niekaralności za określony katalog przestępstwa. Należy dodatkowo zaznaczyć, że obecnie wyróżniania się 7 zakresów uprawnień zawodowych w geodezji i kartografii: 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne; 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; 3. geodezyjne pomiary podstawowe; 4. geodezyjna obsługa inwestycji; 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych; 6. redakcja map; 7. fotogrametria i teledetekcja. Deregulacja dotyczy tylko trzech z nich: redakcji map, pomiarów podstawowych a także fotogrametrii i teledetekcji. W jaki sposób można zostać geodetą po sierpniu 2013?


Uwolnienie zawodu geodety


Deregulacja dostępu do zawodu geodety obniżyła wymagania co do posiadania uprawnień związanych z redagowaniem map, wykonywaniem pomiarów podstawowych oraz fotogrametrii i teledetekcji. Największą zmianą jest tutaj skrócenie okresu praktyki zawodowej do 2 lat przy wykształceniu wyższym zawodowym i 1 roku po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Dodatkowo nie trzeba zdawać już egzaminu państwowego. Jednocześnie wprowadzony został obowiązek wpisu do rejestru dokonywanego na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień. Co to oznacza dla odbiorcy usług geodezyjnych? Po pierwsze pojawi się większa ilość uprawnionych geodetów, co sprawi że rozszerzy się rynek. Konsekwencją tego powinien być wzrost konkurencji i w końcu obniżenie cen świadczonych usług. Trzeba jednocześnie liczyć się z tym, że nic nie zmieni się w stosunku do pozostałych zakresów uprawnień, które nie zostały objęte deregulacją.