Kay-Max Usługi Geodezyjne Paweł Okólski

e-geodeta.com»małopolskie»Kraków»Kay-Max Usługi Geodezyjne Paweł Okólski
  • Kraków 31-223
    Ul. Adama Vetulaniego 1A, pok. 201
    Małopolskie
  • 606618654 kaymax.geodezja@gmail.com
  • www.facebook.com/kaymax.geodezja

Świadczone usługi

sytuacyjno-wysokościowych
redakcja i reprodukcja map analogowych
Mapa do celów projektowych.
Jest to niezbędny  dokument przy realizacji jakichkolwiek inwestycji  wymagających pozwolenia na budowę. Wykonuje się ją na bazie mapy zasadniczej pobranej z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którą uaktualnia się o niewykazane na niej szczegóły terenowe zamierzone podczas pomiaru. Wykazuje się na niej również elementy Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego oraz sieci uzbrojenia terenu uzgodnione w ZUDP. Mapa otrzymuje klauzulę urzędową i może służyć do projektowania.
tyczenie lokalizacji obiektów budowanych
geodezyjne pomiary realizacyjne oraz inwentaryzacyjne
Tyczenie budynku.
Wytyczenie fundamentów domu to pierwsza czynność, która zostanie zapisana w dzienniku budowy. Jest to ważny etap prac, który może mieć wpływ na dalszy przebieg budowy. W terenie geodeta wytycza palikami obrys projektowanego budynku, a następnie na tzw. ławach ciesielskich precyzyjnie wyznacza główne osie konstrukcyjne. Kolejnym zadaniem jest zaznaczenie reperów roboczych od których wykonawcy robót budowlanych będą odmierzać poziom posadowienia budynku. Po zakończonych czynnościach terenowych geodeta dokonuje wpisu do dziennika budowy i załącza do niego szkic tyczenia
wytyczanie uzbrojenia terenu
geodezyjna obsługa inwestycji
Tyczenie sieci uzbrojenia terenu i przyłączy.
Wyznaczenie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy odbywa się na podstawie projektu uzgodnionego w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych. 
pomiary powykonawcze
geodezyjne pomiary realizacyjne oraz inwentaryzacyjne
Inwentaryzacja powykonawcza budynku.
Pomiary geodezyjne przeprowadza się po zakończeniu budowy obiektów budowlanych w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Dokumentacja sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zawiera dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz w bazach danych ewidencji gruntów i budynków.
Inwentaryzacja powykonawcza sieci i przyłączy.
Przewody podziemne i elementy podziemne budowli należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru przed przykryciem spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych.

podział nieruchomości na terenach zurbanizowanych, leśnych oraz rolnych
rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Podział nieruchomości.
Polega na wydzieleniu dwóch lub więcej działek ewidencyjnych z działki istniejącej i już oznaczonej w ewidencji gruntów. Dokonuje się go: na wniosek właściciela lub użytkownika nieruchomości, z urzędu lub w drodze orzeczenia sądu.

wznawianie znaków granicznych
rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Wznowienie znaków granicznych.
Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu. 
udział w postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości
rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości.
W sytuacji, gdy nie ma materiałów pozwalających jednoznacznie określić przebieg granic  lub granice wcześniej nie zostały ustalone, to należy przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości. Główną zaletą tej procedury, jest to, że po zatwierdzeniu granic decyzją administracyjną, granice działki/nieruchomości stają się granicami prawnymi, a zastabilizowane punkty graniczne są pod ochroną prawną. Sporą wadą, jest to, że proces rozgraniczenia jest bardzo długi, nawet kilka miesięcy.

pomiary inwentaryzacyjnych
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe
Inwentaryzacje architektoniczne.
Jest to szczegółowe przedstawienie rzeczywistego stanu istniejącego budynku opracowane w formie dokumentu elektronicznego i papierowego w oparciu o pomiar bezpośredni.
Inwentaryzacja elewacji.
Pomiar elewacji wykonuje się dla potrzeb ogólnej inwentaryzacji budynku, odtworzenia nieistniejącej dokumentacji lub jej uaktualnienia, a także w przypadku wykonywania remontów i dociepleń budynku, prac malarskich, prac renowacji zabytków.

pomiary objętości mas ziemnych
geodezyjna obsługa inwestycji
Pomiar objętości mas ziemi.
Pomiar ten wykonuje się najczęściej w celu określenia jaka ilość ziemi została użyta do wykonania nasypu, lub jaką ilość ziemi wybrano z wykopu. W celu określenia objętości gruntu potrzebny jest najczęściej dwukrotny pomiar terenu – przed i po wykonaniu prac. Tego typu pomiar wykonuje się również okresowo w betoniarniach, kopalniach, na składach kruszywa itp. w celu określenia stanów magazynowych.

pomiary przemieszczeń i odkształceń
geodezyjna obsługa inwestycji
Monitoring osiadań i przemieszczeń.
Każdy większy obiekt inżynierski powinien być geodezyjnie monitorowany, czy nie osiada, nie przemieszcza się i nie przechyla. Ten rodzaj pomiarów wymaga najwyższej precyzji i wykorzystania najnowocześniejszego sprzętu geodezyjnego.

 

geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego na każdym etapie
geodezyjna obsługa inwestycji
Geodezyjna obsługa inwestycji.
To usługa, której celem jest zapewnienie Inwestorowi (osobie prywatnej lub firmie budowlanej) pełnej obsługi w zakresie wytyczeń, inwentaryzacji nieruchomości oraz zachowania zgodności z projektem wznoszonego obiektu i zachowania geometryczności budowli. Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.

doradztwo techniczne i prawne z zakresu geodezji i kartografii
Inne prace geodezyjne
Doradztwo techniczne.
Nasi pracownicy służą państwu swoją wiedzą i doświadczeniem w rozwiązywaniu wszelakich problemów w dziedzinie geodezji.
Kontakt
Wyślij
Opinie 0
    W tej chwili brak opini o tej placówce. Bądz pierszym opiniującym
Dodaj Opinie
Słowa kluczowe
geodeta Kraków, geodeta Wieliczka, mapa do celów projektowych Kraków, Inwentaryzacja powykonawcza Kraków, podział nieruchomości, tani geodeta Kraków, tyczenie budynku Kraków, inwentaryzacja przyłączy kraków
Twój serwis geodezyjny e-geodeta.com
QR Code