Miejsce reklamy w strategii marketingowej firmy

e-geodeta.com»artykuly»Miejsce reklamy w strategii marketingowej firmy
     Marketing jest pojęciem znacznie szerszym od reklamy, choć przez amatorów częstokroć jest z nim błędnie utożsamiany. Ekonomiści wskazują, że na strategię marketingową składają się cztery podstawowe elementy, w obrębie których można wyróżnić mniejsze części składowe.
     Pierwszym elementem składającym się na tzw. handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzeb klienta, jest produkt, który przedsiębiorca zamierza zbyć. Od jego właściwości zależy, czy spełnia on oczekiwania odbiorcy i zaspokaja jego potrzeby.
     Drugą częścią, z jakiej składa się komunikacja marketingowa jest cena produktu lub usługi, jaka powinna zadowalać zarówno przedsiębiorcę jak i jego klienta. Powinna się ona równać wartości danego dobra, które producent ma zamiar zbyć.
     Po wytworzeniu i ustaleniu ceny kolejnym etapem „drogi” danego dobra bądź usługi jest kanał dystrybucji, jakim gotowe produkty/usługi trafiają do potencjalnych klientów. Może odbywać się ona za pomocą pośredników lub też bezpośrednio.
     Ostatnim elementem, jaki należy uwzględnić podczas kreowania komunikacji marketingowej jest promocja, której rozumienie różni się od potocznego. Otóż ekonomiści pojmują ją jako aktywne oddziaływanie na odbiorców produktu lub usługi, jakie ma na celu informowanie, zwiększanie zasobu wiedzy na temat wytworzonego dobra, ale i samej firmy, jej nazwy, świadczonych usług, ich jakości. W obrębie promocji mieszczą się także przekonywanie, demonstrowanie, zachęcanie, powtarzanie informacji dotyczących danej firmy, marki, produktu.
     Na promocję jako na element komunikacji marketingowej składają się cztery elementy częstokroć nazywane koncepcją 4xP. Są nimi: marketing bezpośredni, public relations, promocja sprzedaż, reklama. Zatem reklama jest jednym z instrumentów promocji, jaka składa się na komunikację marketingową.
     Reklama posiada szereg definicji, które uwypuklają poszczególne jej funkcje i  elementy składowe. Ogólnie jej przyjęte rozumienie określa ją jako  bezosobową komunikację między producentem dobra i jego nabywcą, która ma na celu przekonanie go, wpłynięcie na jego myśli, emocje, postępowanie poprzez prezentowanie usług, osób albo idei.
     Jest ona niezwykle ważnym elementem działań promocyjnych firmy bez względu na branże, w której dane przedsiębiorstwo działa.
     Współcześnie możliwości przeprowadzania kampanii reklamowej znacznie się poszerzyły. Dotychczas najbardziej rozpowszechnionymi środkami reklamowymi były telewizja, radio i prasa. W ostatnich dziesięcioleciach dołączyło do nich nowe medium- Internet, który w szybkim czasie pozyskał wielu zwolenników. Specjaliści wskazują nie tylko na globalny zasięg reklamy funkcjonującej w Internecie, ale także na ogromne rozprzestrzenienie tego medium i jego wciąż rosnącą rolę w strategii docierania do klienta. Promując firmę w Internecie udostępniasz informacje internautom z całego świata bez względu na to, czy pracujesz w Krakowie, Warszawie, Mławie, Bartoszycach lub Morągu. Współczesny przedsiębiorca nie powinien lekceważyć roli Internetu w strategii marketingowej firmy, gdyż to tam coraz częściej klient go poszukuje. Należy zaznaczyć, że najnowsze trendy w marketingu wskazują na to, że skuteczniejszym sposobem docierania do klienta jest próba nawiązania kontaktu z indywidualnym odbiorcą. Jest jedna z wielu możliwości, jaką daje reklama w Internecie. Poza tym akcja reklamowa przeprowadzana w tradycyjnych mediach nuży współczesnego odbiorcę, gdyż atakuje go nadmiarem informacji. Promocja firmy w Internecie umożliwia odbiorcy wybór interesujących go wiadomości, propozycji. Zamieszczenie profilu danej firmy w portalu branżowym powoduje natomiast to, iż dane informacje docierają bezpośrednio do potencjalnego klienta, a jej koszt jest znacznie niższy od tego, jaki związany jest z reklamowaniem firmy w telewizji, prasie czy radiu. Warto zatem wybrać odpowiednią strategię marketingową i inwestować w reklamę firmy, gdyż właściwie poprowadzona promocja może ona przynieść wymierne korzyści.