J.M. Development

e-geodeta.com»pomorskie»Słupsk»J.M. Development
Dane firmy
Słupsk 76-200
Królowej Jadwigi, 4
Pomorskie
Opis

Usługi geodezyjne - określenie zakresu i stanu prawnego granic nieruchomości, - sporządzanie map do celów planistycznych i projektowych poprzez odwzorowanie cyfrowe obrazu terenu i stanu prawnego granic nieruchomości na podstawie bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, - podziały nieruchomości lub scalenia i podziały nieruchomości -geodezyjna obsługa budowy i powykonawcza inwentaryzacja inwestycji z potwierdzeniem poprawności jej realizacji w celu formalnego przyjęcia do użytkowania, - sporządzenia dokumentów do celów prawnych po zakończonym procesie budowy, wymaganych w postępowaniu ewidencji gruntów i budynków oraz wieczystoksięgowym oraz w celu sprzedaży nieruchomości. - ustalanie granic nieruchomości, bądź ocena poprawności dotychczasowego ich ustalenia, w tym rozwiązywanie sporów granicznych, - podziały nieruchomości lub scalenia i podziały nieruchomości, - scalenia i wymiana gruntów rolnych, z uwzględnieniem możliwej zmiany ich przeznaczenia na cele komercyjne, - wyodrębnienia lokali mieszkalnych, - znoszenie współwłasności nieruchomości oraz zakreślanie sposobu użytkowania dla części wspólnych i wyłącznych nieruchomości, - sporządzanie map i opinii do celów prawnych dla różnych celów, z możliwym wykazaniem historycznych zmian stanu prawnego nieruchomości i ich granic, w tym dla potrzeb zwrotu bezpodstawnie wywłaszczonych nieruchomości, stwierdzenia ich zasiedzenia, możliwego ustawowego wykupu, itp., - sporządzanie map do celów planistycznych oraz projektowych z treścią uwzględniającą rodzaj i charakter planowanej inwestycji, - wytyczanie w terenie obiektów budowlanych oraz powykonawczej ich inwentaryzacji z potwierdzeniem poprawności wykonania, - pełna obsługa realizacji inwestycji, poprzez geodezyjne opracowanie projektów zagospodarowania terenu wraz z geodezyjnym planem koordynacyjnym poszczególnych faz projektowania, wytyczaniem obiektów budowlanych i obsługę ich montażu oraz bieżącą technologiczną kontrolą realizacji inwestycji; w zależności od przyjmowanych technologii realizacyjnych z uwzględnieniem potencjału wykonawczego firm budowlanych, - sporządzanie dokumentacji techniczno – prawnej, dla potrzeb ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych. - odzyskiwanie nieruchomości przejętych przez państwo z naruszeniem prawa, - ustalanie przez gminy opłat planistycznych i adiacenckich, w tym w zawyżonych wysokościach, - wywłaszczanie nieruchomości, w tym w zakresie prawidłowego ustalania wysokości odszkodowań dla ich właścicieli, - ustalanie należnych odszkodowań dla właścicieli nieruchomości z tytułu przejmowania z mocy prawa gruntów pod drogi publiczne przez jednostki państwowe i samorządowe, w sytuacji ich wydzielenia na skutek dokonanych podziałów nieruchomości na wniosek ich właścicieli, - ustalanie opłat z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozgraniczenia nieruchomości, - dokonywanie zmian w ewidencji gruntów i budynków, w tym z urzędu oraz na wniosek właścicieli nieruchomości, z dążeniem do optymalizacji podatkowej. Przekształcenia nieruchomości - sporządzenie analiz prawno – finansowych zmierzających do wybrania optymalnego wariantu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jego zmiany, pod kątem korzyści właścicieli przekształcanych nieruchomości i w ich sąsiedztwie, a także przyszłych korzyści gminy i innych jednostek budżetowych na skutek przekształcenia, - opracowanie założeń realizacyjnych przedsięwzięcia w układzie prawno – ekonomicznym i merytorycznym, - pozyskanie materiałów wyjściowych do podjęcia prac planistycznych, projektowych (w tym materiałów studialnych wcześniej opracowanych, sporządzenie opracowań geologicznych, badań gruntu, opinii technicznych, wstępnych uzgodnień, i.t.p.), - dokonywanie uzgodnień i koordynacja międzybranżowa – finansowo –merytoryczna dotycząca projektowania i realizacji infrastruktury technicznej w zakresie sieci: kanalizacji ściekowej, i deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i drogowej, - współpracę i koordynację w zakresie opracowywania i uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jego zmiany, wraz z przygotowaniem stosownych projektów uchwał i decyzji administracyjnych wydawanych przez organy gminy oraz wniosków kierowanych do właściwych podmiotów, - przeprowadzenie procedury podziału, bądź scalenia i podziału nieruchomości w zakresie geodezyjnym, prawno – wartościowym i rozliczeniowym, - współpracę w zakresie sporządzania koncepcji oraz opracowania projektów budowlanych i wykonawczych infrastruktury technicznej dla przekształcanego obszaru, - geodezyjną obsługę w zakresie realizacji infrastruktury technicznej, - rozliczanie kosztów przekształcenia obszaru pomiędzy gminą i pozostałymi uczestnikami (właścicielami) procesu przekształcania, - współpracę w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, - prowadzenie marketingu dla sprzedaży działek, w celu finansowania procesu przedsięwzięcia. Oferowany z naszej str ony sposób realizacyjny, zapewnia skrócenie procedur o ponad 5 lat od powszechnie stosowanych. Budownictwo - koordynacji procesu realizacji inwestycji, zwłaszcza w zakresie jej elementów podziemnych i na powierzchni gruntu, - budowy wszelkich rodzajów fundamentów, z zachowaniem geometrycznych parametrów dokładnościowych w zależności od przyjętych rozwiązań technologicznych, - robót ziemnych związanych z budową: dróg, zbiorników wodnych, kwater wysypisk śmieci, placów, stadionów, kortów, i.t.p., - budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - projektowanych w dostępnych systemach z tworzyw sztucznych.

Kontakt

* Wysyłając formularz akceptujesz regulamin
Wyślij
Mapa

Opinie 0
Brak opinii o placówce. Bądź pierwszym opiniującym.
Dodaj opinie
Polecane firmy
76-200 Słupsk
Nowowiejska 3/21

76-200 Słupsk
Bogdanowicza 4/71

76-200 Słupsk
Gdyńska 18

76-200 Słupsk
ul. 3-go Maja 44/10

76-200 Słupsk
Rzymowskiego 7/13